IZJAVA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

IZJAVA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

1. Uvod

Mi, ŠKODA AUTO a.s., sa registrovanim sedištem u tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Republika Češka, MB: 00177041, PIB: CZ00177041, društvo upisano u Privredni registar Okružnog suda u Pragu, fajl br. B 322, sastavili smo ovu Izjavu o zaštiti ličnih podataka da bi smo vas obavestili o tome kako prikupljanmo, obrađujemo, koristimo i štitimo vase lične podatke i pomoć pri zaštiti vase privatnosti.

Mi se bavimo svim vašim ličnim podacima u skladu sa važećim zakonima, prvenstveno Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta, o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (Opšta Uredba o zaštiti podataka - "GDPR"), Zakonom br. 127/2005, o elektronskim komunikacijama sa izmenama i dopunama, i Zakonom br. 480/2004, o određenim uslugama informacionog društva.

Istovremeno, želeli bismo da koristimo ovu Izjavu o zaštiti ličnih podataka kako bismo pojasnili najvažnije pojmove i postupke koje koristimo za zaštitu vaših ličnih podataka i odgovorimo na pitanja koja imate u vezi sa prikupljanjem, obradom i čuvanjem vaših ličnih podataka.

2. Nadzor

Trudimo se da se pridržavamo svih propisanih i obavezujućih pravila i sigurnosnih mera prilikom korišćenja vaših ličnih podataka; iz tog razloga verujemo da neće doći do situacija koje bi vas možda mogle učiniti nezadovoljnim zbog našeg ponašanja prema vama.

Ako se ne slažete sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke, možete se obratiti:

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, Republika Češka

Tel.: 234 665 111 Web: www.uoou.cz

3. Naš pristup

Mi smatramo da je zaštita ličnih podataka od suštinskog značaja i pridajemo joj veliku pažnju.

Na taj način možete biti sigurni da sa vašim ličnim podacima postupamo sa dužnom pažnjom I u skladu sa važećim zakonskim propisima i štitimo vaše lične podatke u najvećem mogućem obimu koji odgovara najsavremenijem tehničkom nivou.

Da biste u potpunosti razumeli zaštitu vaših ličnih podataka, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti.

U obradi vaših ličnih podataka, pridržavamo se sledećih principa:

  • Princip zakonitosti koji zahteva da obrađujemo vaše lične podatke uvek u skladu sa zakonskim propisima i na osnovu ne manje od jedne pravne osnove.

  • Princip pravičnosti i transparentnosti koji zahteva da vaše lične podatke obradimo na otvoren i transparentan način i pružimo vam informacije o načinu njihovog obrađivanja i informacije kome će se vaši lični podaci otkriti (na primer, ako se vaši lični podaci čuvaju na mestima za skladištenje podataka – oblaci (engl. Clouds) - van Evropske unije i Evropske ekonomske zone). Ovo dodatno podrazumeva našu obavezu da vas obavestimo o slučajevima ozbiljnih kršenja bezbednosti ili curenja ličnih podataka.

  • Princip ograničenja svrhe koji nam omogućava da prikupljamo vaše lične podatke samo sa jasno definisanim ciljem.

  • Princip minimizacije podataka koji zahteva da obradimo samo lične podatke koji su neophodni, relevantni i adekvatni u odnosu na svrhu njihove upotrebe.

  • Princip tačnosti koja zahteva od nas da prihvatimo sve razumne mere koje nam omogućavaju da redovno ažuriramo ili ispravljamo vaše lične podatke.

  • Princip ograničenja skladištenja koji zahteva od nas da uskladištimo vaše lične podatke samo za period koji je neophodan za specifičnu svrhu za koju se obrađuju (na primer, tokom perioda za koji je odobrena marketinška saglasnost, ako nije povučena pre isteka ovog perioda). Čim istekne rok za obradu ili prestane da postoji svrha obrade, brišemo vaše lične podatke ili ih anonimizujemo, tj. menjamo ih tako da se ne mogu povezati sa vama.

  • Princip integriteta i poverljivosti, neosporivosti i dostupnosti koji zahteva da obezbedimo vaše lične podatke i zaštitimo ih od neovlašćene ili nelegalne obrade, gubitka ili uništenja. Iz ovih razloga donosimo brojne tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših ličnih podataka. Istovremeno, obezbeđujemo da se pristup vašim ličnim podacima odobrava samo odabranim zaposlenima.

  • Princip odgovornosti koji zahteva od nas da budemo u mogućnosti da dokumentujemo usaglašenost sa svim gore navedenim uslovima.

4. Kontakt za vaša pitanja ili brige

Ukoliko postoji nejasnoća u bilo kom delu ove izjave ili imate pitanja ili komentare u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka, ne oklevajte da stupite u kontakt sa našim Službenikom za zaštitu podataka.

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Šta su lični podaci, njihova kategorizacija

Lični podaci su informacije koje nam omogućavaju da vas identifikujemo. Stoga, oni uključuju informacije koje vam se konkretno mogu pripisati.

Lični podaci ne uključuju anonimne ili zbirne podatke, tj. podatke koji se ne mogu jasno pripisati vama.

Lični podaci su klasifikovani u:

Osnovni podaci koji uključuju, na primer, vaše ime, prezime, datum rođenja, broj lične karte (drugi lični dokument).

Posebna kategorija ličnih podataka koja uključuje osetljive podatke koji su lične prirode uključujući, na primer, informacije o vašem zdravlju. Osnovni podaci dalje su podeljeni u pojedinačne kategorije, čija je lista dostupna u poglavlju "15. Kategorije ličnih podataka".6. . Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka

Dobijamo vaše lične podatke od vas i dalje ih koristimo samo u neophodnom obimu i za postizanje određene svrhe. Prenos vaših ličnih podataka je dobrovoljan za vas i kada je njihov transfer zasnovan na saglasnosti, brisanje obrađenih ličnih podataka može se tražiti kada su ispunjeni određeni uslovi (detalji se odnose na poglavlje "10. Vaša prava").

U određenim slučajevima, kao što je sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupovinu naše robe ili usluga, moramo od vas dobiti neophodan obim ličnih podataka sa vašom obavezujućom narudžbinom ove robe ili usluga. Bez ovih podataka, mi ne možemo ispuniti vaše zahteve i zaključiti gore navedeni ugovor sa vama, prvenstveno u smislu poštovanja naših zakonodavnih obaveza i zaštite naših legitimnih interesa.

U nastavku navodimo zakonske osnove predviđene zakonom na osnovu kojih smo ovlašćeni da obradimo vaše lične podatke.

Glavne osnove za obradu vaših ličnih podataka uključuju sledeće:

Saglasnost – dajete nam saglasnost za jednu ili više specifičnih namena (na primer za slanje komercijalnih poruka). Da bismo dobili saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, pridržavamo se sledećih pravila: i) uvek prikupaljom saglasnost za obradu vaših ličnih podataka od vas pojedinačno, međutim davanje saglasnosti neće biti deo teksta ugovora ili drugog aranžmana, ii) tekst saglasnosti će uvek biti razumljiv, iii) saglasnost će uvek biti data kao rezultat vašeg aktivnog ponašanja, to znači da nijedno polje neće biti unepred popunjeno za vas, iv) za svaku svrhu obrade ćete dati svoju saglasnost pojedinačno.

Izvršenje ugovora – potrebni su nam vaši lični podaci za zaključivanje ugovora i naknadno izvršenje ugovora, ili pre zaključenja ugovora (na primer, porudžbina koja prethodi zaključenju kupoprodajnog ugovora).

Poštovanje pravne obaveze – potrebni su nam vaši lični podaci za njihovu obradu kako bismo ispunili našu zakonsku obavezu kao kontrolor.

Legitimni interes – obrada vaših ličnih podataka bila bi neophodna u svrhe naših legitimnih interesa, međutim, osim u slučajevima kada vaši interesi ili vaša osnovna prava i slobode prevladavaju nad ovim interesima. Prilično marginalno, sledeća osnova će se koristiti za obradu vaših ličnih podataka:

Zaštita interesa subjekata podataka– obrada vaših ličnih podataka bi bila neophodna za zaštitu vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge osobe.

Javni interes – obavezni smo da obradimo vaše lične podatke kako bismo ostvarili naš zadatak koji se obavlja u javnom interesu ili vršimo javni autoritet za koji ćemo biti ovlašćeni kao kontrolor.

7.Metode obrade ličnih podataka

Za detalje o metodama koje koristimo da obradimo vase lične podatke, molimo pogledajte:

Metode obrade ličnih podataka

8.Razlozi za obradu ličnih podataka

Kao što je navedeno u poglavlju "6. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka", neophodno je da imamo pravnu osnovu za svaku obradu vaših ličnih podataka.

U nastavku ćete pronaći primere situacija u kojima ćemo najčešće zahtevati vaše lične podatke i pravnu osnovu za naš zahtev:

Naručivanje i kupovina automobila– pravna osnova će biti predstavljena zaključkom i izvršenjem ugovora, odnosno izvršenjem pre sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Usluge održavanja – pravni osnov se će biti predstavljen zaključkom i izvršenjem ugovora, odnosno izvršenjem pre sklapanja ugovora o održavanju i pružanja usluge.

Obezbeđivanje finansiranja – pravna osnova će biti predstavljena učinkom pre zaključivanja relevantnog ugovora (npr. ocenjivanje kreditne sposobnosti) i izvršenja ugovora u svrhu finansiranja kupovine automobila i međusobnih prava i obaveza koje proizilaze iz ovog ugovora.

Osiguranje – pravni osnov predstavlja zaključak i učinak koji proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Preuzimanje i korišćenje mobilne aplikacije – pravni osnov predstavlja zaključenje ugovora i izvršenje ugovora za korišćenje aplikacije.

Marketinške svrhe – pravni osnov predstavlja davanje saglasnosti za prijem komercijalnih objava.

Skladištenje kolačića neophodnih za rad veb sajtova – pravni osnov će biti predstavljen našim legitimnim interesom pošto je skladištenje kolačića (engl. Cookies) neophodno za pravilno funkcionisanje veb sajtova.

9. Zaštita ličnih podataka

Mi dužno vodimo računa o vašoj zaštiti ličnih podataka; iz tog razloga pridržavamo se sledećih tehničkih i organizacionih mera koje osiguravaju sigurnost vaših ličnih podataka.

Ove mere uključuju:

Fizička kontrola pristupa - sve podatke čuvamo na način kako bismo zaštitili pristup njima, to znači da mesta na kojima se podaci čuvaju obezbeđuju tehnička sredstva kao što su pametne kartice, ključevi, vrata koja se mogu zaključati elektronski itd.

Kontrolisani pristup- pristup sistemu za čuvanje ličnih podataka se nikome ne odobrava bez odgovarajuće lozinke ili dvostepene verifikacije, tako su podaci dostupni samo ovlašćenim licima.

Kontrola pristupa - usvojili smo mere koje sprečavaju neovlašćeno čitanje, kopiranje, modifikaciju, uklanjanje iz sistema ili drugo poslovanje sa njima.

Kreiranje pseudonima - obrađujemo lične podatke tako što ih modifikujemo u obliku u kojem se ne mogu pripisati određenoj osobi (oni su pseudonimizovani).

Kontrola prenosa - svi koji se bave ličnim podacima u njihovom elektronskom prenosu zaštićeni su kako bi se sprečilo neovlašćeno čitanje, kopiranje, modifikacija ili brisanje.

10. Vaša prava

Zaštita ličnih podataka ne bi bila potpuna ako ne biste imali prava na zaštitu podataka. Molimo pronađite na listi vaših prava koja se odnose na zaštitu ličnih podataka u nastavku sa praktična objašnjenja njihove upotrebe:

Pravo za pružanje informacija o obradi ličnih podataka

Obavezujemo se da dobijete informacije o našoj potpunoj identifikaciji kao kontrolora vaših ličnih podataka, zajedno sa kontakt podacima vašeg ličnog službenika za zaštitu podataka. Istovremeno, imate pravo da znate pravni osnov za obradu (npr. izvršenje ugovora), svrhu (npr. ugovore za kupovinu naše robe) ili informacije o vremenu skladištenja ličnih podataka. Uvek ćemo vas obavestiti o pravnoj osnovi i nameni obrade ličnih podataka pre nego što počnemo da ih obrađujemo.

Pravo pristupa ličnim podacima

Obavezujemo vam se da dobijete informacije da li obrađujemo vaše lične podatke i ako to učinimo, u kom smislu. Istovremeno, imate pravo da zahtevate kopiju obrađenih ličnih podataka. Na vaš zahtev, obavezni smo da vas obavestimo o svrsi obrade podataka, primaocima obrađenih ličnih podataka ili drugim srodnim informacijama.

Pravo na ispravku

Dozvolićemo Vam, na primer, da zahtevate da promenimo bilo koji vaš lični podatak koji mi obrađujemo ukoliko se promeni (npr. promena u prezimenu, promena adrese itd.).

Mi, kao kontrolor ličnih podataka, nismo dužni da aktivno utvrdimo da li su lični podaci koje smo prikupili aktuelni, netačni ili neprecizni, međutim, kada nas obavestite o takvoj činjenici, naša je obaveza da se pozabavimo vašim komentarom ili zahtevom za ispravljanje. Pod sličnim uslovima imate pravo da zamolite da promenimo vaše lične podatke.

Pravo na brisanje

Takođe se zove "pravo da se zaboravi" zahteva da, kao kontrolor ličnih podataka, likvidiramo vaše lične podatke, u sledećim slučajevima:

- svrha obrade ne postoji više (npr. raskid ugovora);

- vi povučete vašu saglasnost za obradu ličnih podataka i ne postoji drugi razlog za obradu vaših ličnih podataka (npr. povlačenje marketinške saglasnosti pod uslovom da niste zaključili, na primer, ugovor sa nama);

- Prigovarate na obradu ličnih podataka (pod uslovom da je dozvoljeno i da ne postoji zakonska osnova za obradu vaših ličnih podataka); i

- U skladu sa važećim zakonima, od nas se zahteva da obrišete svoje podatke (npr. obaveza uništenja) Ako ste zainteresovani, molimo vas da nađete detaljan opis vaših prava na obvom linku.

Pravo na prigovor

Slično je pravu za povlačenje saglasnosti i primenjuje se kada se lični podaci obrađuju u skladu sa legitimnim interesom (npr. u cilju zaštite vaše imovine). Takođe možete da se protivite kada se vaši lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga. U opravdanim slučajevima, vaši lični podaci će biti izbrisani kada je prigovor prihvaćen i više ih nećemo procesirati.

Pravo na prenosivost podataka

Ako tražite od nas da prenesemo vaše lične podatke drugom kontroloru, obavezni smo da to uradimo i prenesemo u strukturirani, obično korišćeni i mašinski čitljivi format. Ovo pravo možete iskoristiti samo kada je obrada zasnovana na saglasnosti ili ugovoru i istovremeno je automatizovana, tj. obrada isključivo obavljena korišćenjem tehničkih sredstava zasnovanih na unapred određenom algoritmu i bez bilo kakve ljudske intervencije.

• Pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi u automatskom odlučivanju

Znači da imate pravo da zahtevate obradu vaših ličnih podataka od strane osobe kada obrada vaših ličnih podataka treba da posluži kao osnova za određenu odluku, obično na primer u proceni vaše kreditne sposobnosti pre pružanja kredita.

11. Ko je kontrolor a ko obrađivač i šta oni rade

Kontrolor

U slučajevima kada nam date svoje lične podatke, na primer prilikom kupovine naše robe ili usluga, kada komunicirate sa nama u našim marketinškim kampanjama ili postavljate pitanja ili se žalite na robu ili usluge, mi postupamo sa vama sa pozicije vašeg kontrolora ličnih podataka.

Kao kontrolor ličnih podataka, utvrđujemo svrhu i sredstva za obradu vaših ličnih podataka.

Obrada podrazumeva bilo koju operaciju sa vašim ličnim podacima, na primer njihovu prikupljanje, obradu, organizaciju, strukturiranje itd.

Kao kontrolor vaših ličnih podataka, istovremeno smo odgovorni za poštovanje svih obaveza i principa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka, pre svega njihova dovoljna zaštita. Ako se krši bezbednost vaših ličnih podataka, što mi prirodno želimo da sprečimo, dužni smo da o tome obavestimo Kancelariji za zaštitu ličnih podataka u roku od 72 sata.

Ako kršenje vaših ličnih podataka podrazumeva značajan rizik, mi smo obavezni da vam saopštimo tu činjenicu ako su nam dostupne najnovije informacije o kontaktu.

Obrađivač je subjekat kome mi, kao kontrolor, prenosimo vaše lične podatke i koji ih dalje koristi u skladu sa uputstvima koja smo dali. Ovakav subjekat, na primer, uključuje naše poslovne partnere, obično eksterne marketinške agencije koje Vam šalju komercijalne i marketinške poruke u naše ime.

Kako bi se osiguralo da se vaši lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonima i da su dovoljno osigurani, zaključili smo pismeni ugovor za obradu ličnih podataka sa obrađivačem.

12. Pravila deljenja Vaših ličnih podataka trećim stranama

Pravila koja se koriste za deljenje vaših ličnih podataka njihovim obrađivačima podeljena su u dve osnovne kategorije.

Prva kategorija uključuje razmenu ličnih podataka u Evropskoj uniji i Evropskoj ekonomskoj zoni, druga kategorija uključuje deljenje sa trećim zemljama izvan teritorije Evropske unije i Evropske ekonomske zone i deljenje sa međunarodnim organizacijama.

Da bismo mogli da podelimo vaše lične podatke sa obrađivačem u Evropskoj uniji i Evropskoj ekonomskoj zoni, vodimo računa da ovo uključi:

• Deljenje ličnih podataka za određenu svrhu (npr. priprema marketinške kampanje);

• Prenošenje samo jasno definisanog i neophodnog obima ličnih podataka;

• Prenos na osnovu propisno sklopljenog ugovora za obradu ličnih podataka; i

• Deljenje napravljeno na siguran način (šifriranje, pseudonimizacija, itd.).

Kada se vaši lični podaci dele sa trećim zemljama izvan Evropske unije i Evropske ekonomske zone i međunarodnih organizacija, oni se dele isključivo na osnovu standardnih ugovornih klauzula, tj. forme ugovora izdate od strane Evropske komisije i to će isključivo uključiti subjekte koji se nalaze u zemljama koje obezbeđuju odgovarajuću zaštitu ličnih podataka prema odluci Evropske komisije. Treće zemlje sa kojima se mogu podeliti vaši lični podaci će najčešće uključivati Narodnu Republiku Kinu, Indiju i Rusku Federaciju.

13. Kada ste subjekat podataka

Vi ste subjekt podataka samo kao fizičko lice; pravna regulativa u pogledu zaštite ličnih podataka ne primjenjuje se na pravna lica, zadruge, udruženja itd.

U skladu sa tim pravnim osnovama, možemo vas uključiti u dve osnovne grupe. Prvu grupu vidimo kao naše kupce. Postajete naši klijenti kada se vaši lični podaci obrađuju radi zaključivanja i izvršenja ugovora za kupovinu i korišćenje naših proizvoda i usluga.

Druga grupa subjekata ličnih podataka koju obrađujemo je grupa trećih lica. Vi ćete biti treća strana, na primer, kada nam date marketinšku saglasnost ili koristite naš veb sajt, a da ne želite da budete naš klijent. Ako želite da znate kada i pod kojim uslovima možete znati obim vaših ličnih podataka koje obrađujemo, pročitajte poglavlje "10. Vaša prava", u kome se objašnjavaju pojedinačne procedure i njihovi uslovi.

14. Rečnik izraza

osetljivi podaci

podaci od posebne prirode, kao što su podaci o vašem zdravlju ili biometrijski podaci koji omogućavaju identifikaciju osobe (koji se trenutno nazivaju "posebne kategorije ličnih podataka").

kolačići

kratka tekstualna datoteka koju posećen veb sajt šalje pregledaču. Omogućava da veb snima informacije o vašoj poseti, na primer željeni jezik i druga podešavanja. Sledeća poseta veb sajta može biti lakša i produktivnija. Datoteke kolačića su važne. Bez njih bi veb pregledanje bilo mnogo komplikovanije.

legitimni interes

interes kontrolora ili treće strane, na primer u situaciji kada je subjekt podataka klijent kontrolora, međutim, osim u slučajevima kada interesi subjekta ili njegovih osnovnih prava i sloboda prevladavaju nad ovim interesima.

lični podaci

informacije o određenom, prepoznatljivom licu.

primaoc

lice kome se podaci isporučuju.

usluga

bilo koje usluge koje vam nudimo, uključujući i naše proizvode, usluge koje se nude onlajn i njihova promocija.

kontrolor

entitet koji određuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka; kontrolor može ovlastiti obrađivača da izvrši obradu.

subjekat podataka

živo biće na koje se podaci odnose.

svrha

razlog iz kog kontrolor koristi vase lične podatke.

roba

proizvod koji kupujete od nas, obično automobil, ali i aplikacija za vaš mobilni telefon.

obrada

aktivnost koju kontrolor ili obrađivač radi sa ličnim podacima

obrađivač

subjekat koji obrađuje lične podatke za kontrolora.

15. Kategorije ličnih podataka

Ispod ćete pronaći pojedinačne kategorije ličnih podataka i razdvajanje specifičnih podataka uključenih u njih.

Podaci za identifikaciju:ime, prezime, devojačko ime, titula ispred imena/titula posle imena, pol, jezik, prebivalište, datum i mesto rođenja, podaci o smrti, državljanstvo/nacionalnost, vrsta dokumenta, broj diplomatskog pasoša, broj lične karte, korporativni matični broj, poreski identifikacioni broj, broj socijalnog osiguranja, broj vozačke dozvole, broj pasoša, datum isteka dokumenta, podaci i mesto izdavanja dokumenta, fotografija iz lične karte, prijave u aplikaciju, datuma nastanka/otkaza evidencije, broa zaposlenog, poslodavac, radon mesto, broj akreditiva za štampu, potpisa.

Kontakt informacije: adresa, adresa radnog mesta, broj telefona, broj faksa, adresa e-pošte, kutija sa podacima (engl. data box), kontakt informacije u društvenim medijima.

Psihološke karakteristike: svaka informacija o karakteru/ličnosti/stanju uma/raspoloženju.

Fizičke karakteristike: bilo koje fizičke karakteristike (boja kose, oči, visina, težina, itd.).

Profili rizika: rizik od sajbera, rizik od AML, rizik od prevare, rizik od CFT, rizik od embarga, PEP, drugi sigurnosni ili bezbednosni rizik.

Informacije o porodici i drugim osobama: brak, partnerstvo, bračni status, broj dece, informacije o domaćinstvu, ime i prezime deteta, datum rođenja deteta, informacije o drugom licu (rođaci i drugi odnosi).

Opisni podaci: socijalni status (student/zaposleni/samozaposleni/osoba bez prihoda), funkcije posla i radno iskustvo, veštine, obrazovanje, kvalifikacije, način života, navike, slobodno vreme i putovanje, članstvo u dobrovoljnim ili volonterskim organizacijama, informacije o području na kojem živi subjekat podataka, informacije o stanovanju, važni momenti u životu subjekata (preseljenje, dobijanje vozačke dozvole), kod zdravstvenog osiguranja, dozvola za vatreno oružje (da/ne), levičar/desničar, broj kartice evropskog zdravstvenog osiguranja EHIC, poželjan trgovac, kopija dokumenta o bolovanju, segmentacija.

Kopija lične karte ili drugog javnog dokumenta: kopija lične karte, kopija pasoša, kopija kartice o ozbiljnom invaliditetu ili teško invalidno lice sa karticom, kopija vozačke dozvole, kopija diplomatskog pasoša, kopija potvrde o tehničkom pregledu, broj rođenja.

Informacije o rasi ili etničkom poreklu: rasa ili etničko poreklo.

Politička orjentacija: politički stavovi.

Informacije o religiji ili filozofskim ubeđenjima: religija ili filozofska uverenja.

Informacije o članstvu u sindikatima: članstvo u sindikatima.

Genetički podaci: genetički podaci.

Biometrijski podaci: biometrijski podaci (potpis, fotografija).

Informacije o presudama u krivičnim pitanima i krivičnim delima ili merama sigurnosti i bezbednosti: informacije koje se odnose na presude u krivičnim stvarima i krivična dela ili u vezi mera sigurnosti i bezbednosti.

Zdravstveni podaci: fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, rizične situacije i rizično ponašanje, ozbiljno onesposobljeno lice, ozbiljno onesposobljeno lice sa pratiocem, krvna grupa, informacije o zdravstvenoj zaštiti, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji.

Plate i slični podaci: plata/naknada, naknada zarade, prosečna zarada, bonusi/korišćenje benefita, odbitak od plate, način slanja zarade, troškovi, broj privatnog računa, korišćenje internih izvora, osiguranje, porezi i odbici, poreske prijave i osnovna dokumenata, informacije o imovini zaposlenog.

Biografije, propratna pisma i evidencije iz procesa zapošljavanja: Biografije, propratno pismo, evidencije i rezultati procesa zapošljavanja.

Informacije o poslu: položaj posla, troškovni centar, viši zaposleni, radno vreme i državni praznik, odmor, bolovanje, porodiljsko/roditeljsko odsustvo, prekid karijere, prisustvo, događaji, kalendar, kancelarija kod kuće, rad na daljinu, informacije o poslovnim putovanjima i druge promene u zaposlenju, dnevni programi/vremenski rasporedi, povereni uređaji i druge dragocenosti, IKT imovina, broj radnih sati, obavljene obuke, prava pristupa, prijava povreda na radu, rad za treću stranu, primljene i izvršene donacije.

Evaluacija i povezana komunikacija: povratne informacije od zaposlenih, odgovori u anketama, prigovori/sugestije/predlozi/zahtevi/pitanja i njihovo rešavanje, zahtevi za servisiranje, evaluacija evidencije, interne sankcije, samoevaluacija, lični ciljevi i KPI-jevi.

Druge informacije o identifikaciji i kontaktu zaposlenog: broj kartice zaposlenog, prava pristupa/ID2/korisnički ID, računi radne pošte, broj radnog telefona, lozinke u internim IT sistemima, pristup/evidencija unutrašnjih IT sistema - VPN veza, informacije o zaposlenima iz grupe.

Podaci o transakciji: broj bankovnog računa, broj debitne/kreditne kartice, ovlašćenja, datumi transakcije, iznosi transakcije.

Istorija trgovanja: transakcije i ugovori uključujući povezane informacije, ponude/potražnja poslovnih mogućnosti, predmet, datum, mesto transakcije, podsetnici, informacije o trgovanju unutar grupe.

Poslovni profil: poslovni profil izveden iz analitičkog modeliranja, VIP i slična oznaka, namera za kupovinu automobila (kada, šta i finansiranje) interesovanje za test vožnje, solventnost.

Informacije o internoj kontroli i istrazi: evidencije iz interne istrage, slučajevi upozorenja, interna sistemska evidencija, evidencija vezana za korišćenje/operacije interneta, evidencije vezane za korišćenje email usluga/operacija, evidencije vezane za koriščenje telekomunikacionih sredstava/operacija.

Evidencije iz CCTV sistema: evidencije iz CCTV sistema.

Evidencije iz ulaznih uređaja: zapisi sa ulaznih uređaja.

Informacije o kretanju u prostorijama: informacije u knjizi gostiju.

Fotografije/video: fotografije, video.

Glasovni snimci: glasovni snimci.

Komunikacija, interakcije i profili koji potiču iz ovih podataka: prepiske (ćaskanje), razgovor, komunikacija putem e-pošte, ponašanje ili pretraživanje/prihvatanje i slušanje/pretraživanje u vezi sa internetom/e-poštom/medijima/ aplikacijama, informacije dobijene putem povratnih informacija/ anketa/komentara/sugestije/pritužbe koje se odnose na kontrolora, odobravanje/neodobravanje vrste oblika komunikacije.

Tehničke informacije o proizvodu: VIN, registarska tablica, informacije o načinu korišćenja imovine (npr. vozila), informacije o vlasništvu vozila, informacije o posetama održavanju, tehnički opis imovine (npr. boja vozila).

Podaci o lokalizaciji: podaci o lokalizaciji zasnovani na GPS-u, beacon tehnologiji, lokacijskim podacima izvedenim iz drugih operacija (npr. plaćanje karticama trgovcu u poslovnim prostorijama).

Identifikatori mreže: Mac adresa, IP adresa, otisak prsta, kolačići ili slična informaciona tehnologija.

Informacije o toku studija: obrazac, polje studiranja, ocene, ocenjivanje studenata, radno iskustvo.