Informacije o obradi ličnih podataka

Prodaja automobila i pružanje usluga postprodaje

Ovim dokumentom, mi, kao kontrolori ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični br.: 00177041, registrovana u Privrednom registru okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332 (dalje u tekstu “ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i Vašim pravima u vezi sa tim. Obrada ličnih podataka se vrši kao deo sledeće aktivnosti:

Obrada ličnih podataka koja se vrši je u vezi sledeće akivnosti: Prodaja vozila i pružanje usluga u Postprodaji.

Realizacija prodaje vozila

Svrha obrade:
Realizacija prodaje vozila

Opis svrhe obrade:

Vaše lične podatke koristimo u svim koracima koji su neophodni kako biste mogli da kupite jedan od naših automobila, tj. za kreiranje naloga Vašeg budućeg automobila i naknadnog zaključivanja i izvršenja kupoprodajnog ugovora, uključujući i kreiranje fakture i naknadnu predaju Vašeg automobila u prostorijama našeg poslovnog partnera.

Pravni osnov za obradu:

Moramo da izvršimo obradu da bismo mogli da sklopimo ugovor sa Vama ili da izvršimo ugovor koji ste zaključili. Obezbeđivanje Vaših ličnih podataka je ugovorni zahtev i ako ih ne obezbedite, možda nećemo moći zaključiti ugovor sa Vama ili možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo ugovor koji je već zaključen.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, opisni podaci, podaci o transakciji i tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina nakon zaključivanja ugovora.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Članovi distribucione mreže. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.


Obezbeđivanje finansijske koristi

Svrha obrade:

Obezbeđivanje finansijske koristi

Opis svrhe obrade:

Mi ćemo koristiti Vaše lične podatke u svrhu smeštaja u jednu od takozvanih "ciljnih grupa", na osnovu koje možete dobiti, zajedno sa članom distributivne mreže koju ste odabrali, finansijsku korist pri kupovini Vašeg automobila. Ovo ne podrazumeva izradu fotokopija registracionih kartica osoba sa invaliditetom.

Pravni osnov za obradu:

Moramo da izvršimo obradu da bismo mogli da sklopimo ugovor sa Vama ili da izvršimo ugovor koji ste zaključili. Obezbeđivanje Vaših ličnih podataka je ugovorni zahtev i ako ih ne obezbedite, možda nećemo moći zaključiti ugovor sa Vama ili možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo ugovor koji je već zaključen.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, opisni podaci, podaci o transakciji i tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina nakon zaključivanja ugovora.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Članovi distributivne mreže, agencija koja proverava tačno povlačenje sredstava od strane poslovnih partnera ŠKODA AUTO. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Obezbeđivanje finansijske koristi nosiocima registracione kartice osobe sa invaliditetom.

Svrha obrade:

Obezbeđivanje finansijske koristi nosiocima registracione kartice osobe sa invaliditetom.

Opis svrhe obrade:

U slučaju pružanja finansijske koristi kao deo "ciljne grupe" osoba sa invaliditetom, skeniraćemo i obraditi registracionu karticu lica sa invaliditetom na osnovu koje ćete Vi i član distributivne mreže koju ste izabrali dobiti finansijsku korist pri kupovini automobila.

Pravni osnov za obradu:

Ovlašćeni smo da obradimo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju ste nam dali. Ako nam niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati Vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Kopije lične karte ili drugog javnog dokumenta.

Obrađivanje i period arhiviranja:

Do opoziva saglasnosti.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Članovi distrubitivne mreže. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Davanje naloga ŠKODA AUTO servisu

Svrha obrade:

Davanje naloga ŠKODA AUTO servisu

Opis svrhe obrade:

U slučaju da želite da koristite usluge u našem ŠKODA AUTO servisu, mi ćemo koristiti Vaše lične podatke, naročito prilikom rezervacije Vašeg termina, izdavanja naloga za rad ili, u svakom slučaju, potencijalnog pristupa Vašem nalogu i izdavanja fakture, uključujući i potencijalno bavljenje događajima osiguranja kod osiguravajućeg društva.

Pravni osnov za obradu:

Moramo da izvršimo obradu da bismo mogli da sklopimo ugovor sa Vama ili da izvršimo ugovor koji ste zaključili. Obezbeđivanje Vaših ličnih podataka je ugovorni zahtev i ako ih ne obezbedite, možda nećemo moći zaključiti ugovor sa Vama ili možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo ugovor koji je već zaključen.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, opisni podaci, podaci o transakciji i tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina nakon raskida servisnog naloga.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Osiguravajuće društvo. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Potpisivanje ugovora o servisu preko biometrijskog potpisa

Svrha obrade:

Potpisivanje ugovora o servisu preko biometrijskog potpisa

Opis svrhe obrade:

U slučaju da želite da koristite usluge u našem ŠKODA AUTO servisu, mi ćemo koristiti Vaše lične podatke da zaključimo ugovor sa vama u našem ŠKODA AUTO servisu putem Vašeg (takozvanog) dinamičkog potpisa.

Pravni osnov za obradu:

Ovlašćeni smo da obradimo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju ste nam dali. Ako niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati Vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Biometrijski podaci.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina nakon raskida ugovora.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Osiguravanje I pružanje usluga postprodaje

Svrha obrade:

Osiguravanje i pružanje usluga postprodaje

Opis svrhe obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke u svrhu zaključivanja ugovora o uslugama nakon prodaje, o kojima izrazite svoj interes, i u svrhu pružanja odgovarajuće usluge. Ovo pokriva unapred plaćene usluge, produžene garancije i pomoćne usluge.

Pravni osnov za obradu:

Moramo da izvršimo obradu da bismo mogli da sklopimo ugovor sa Vama ili da izvršimo ugovor koji ste zaključili. Obezbeđivanje Vaših ličnih podataka je ugovorni zahtev i ako ih ne obezbedite, možda nećemo moći zaključiti ugovor sa Vama ili možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo ugovor koji je već zaključen.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, podaci o kontaktu, tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina nakon raskida ugovora.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Članovi distributivne mreže, info line, ŠkoFIN s.r.o. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Anketa o zadovoljstvu klijenata

Svrha obrade:

Anketa o zadovoljstvu klijenata

Opis svrhe obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke da bismo otkrili Vaše mišljenje o proizvodima i uslugama koje su pružene u okviru celokupne distributivne mreže ŠKODA AUTO. Lični podaci se prenose na kompanije koje obezbeđuju istraživanje Vašeg zadovoljstva za nas. U slučaju otkrivanja Vašeg nezadovoljstva, možemo koristiti Vaše lične podatke kako bi osigurali pravni lek (uključujući i predaju predmeta relevantnom članu distributivne mreže).

Pravni osnov za obradu:

Imamo ovlašćeni interes za obavljanje ove obrade. Želimo da konstantno unapređujemo naše proizvode i usluge kako bi naši klijenti bili zadovoljni njima.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, podaci o kontaktu, tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

2 godine nakon pružanja usluge.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Članovi distributivne mreže, agencije za izveštavanje, agencije koje obavljaju ankete o zadovoljstvu, holding kompanije. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Rad sa žalbama klijenata.

Svrha obrade:

Rad sa žalbama klijenata.

Opis svrhe obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke kako bismo rešili Vašu žalbu podentu putem e-maila, pošte, preko telefona, lično, na društvenim mrežama i putem obrazaca veb stranice. Da bismo osigurali Vaše zadovoljstvo, možemo, u slučaju da je neophodno za rešavanje Vaše žalbe, dostaviti Vaše lične podatke članovima distributivne mreže.

Pravni osnov za obradu:

Imamo ovlašćeni interes za obavljanje ove obrade. Želimo da ispunimo očekivani kvalitet naših proizvoda i usluga i izbegnemo potencijalne sporove.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, podaci o kontaktu, tehničke informacije o proizvodu, istoriju trgovanja, kominikaciju, interakciju i profile dobijene na osnovu ovih podataka.

Obrađivanje i period arhiviranja:

6 meseci nakon rešavanja po žalbi.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Članovi distributivne mreže. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas. Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama: Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Poravnanje sa dobavljačima u vezi sa troškovima garancije nastalim zbog njih.

Svrha obrade:

Poravnanje sa dobavljačima u vezi sa troškovima garancije nastalim zbog njih.

Opis svrhe obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke da potražimo poravnanje sa našim dobavljačima (između ostalog, da obezbedimo finansijsku nadoknadu) u vezi sa troškovima garancije nastalih zbog njih. Da bismo mogli da izvršimo poravnanje sa dobavljačima, moramo da im prenesemo na neke od Vaših ličnih podataka kako je neophodno u određenim slučajevima.

Pravni osnov za obradu:

Imamo ovlašćeni interes za obavljanje ove obrade. Ovaj interes zasniva se na našem poravnanju sa dobavljačima.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

6 meseci nakon poravnanja kompenzacije.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Dobavljač neispravnih delova. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke od trećih strana.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

U okviru ove obrade, Vaši lični podaci mogu biti preneti na druge kompanije u grupi ŠKODA AUTO ili, u svakom slučaju, na druge primaoce u trećim zemljama, tj. u Narodnoj Republici Kini, Republici Indiji i Ruskoj Federaciji. U tom slučaju, ovaj prenos može se odvijati na osnovu standardnih ugovornih klauzula, tj. modela ugovora izdatog od strane Evropske komisije, bez ikakve promene u njegovom tekstu, kako je predviđeno važećom zakonskom regulativom o zaštiti ličnih podataka. Najnovije informacije možete naći na http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Poravnanje sa članovima distributivne mreže u vezi garancija i postgarancija popravki i servisnih mera

Svrha obrade:

Poravnanje sa članovima distributivne mreže u vezi garancija i postgarancija popravki i servisnih mera

Opis svrhe obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke da potražimo poravnanje sa članovima distributivne mreže za garanciju i postgaranciju za popravke Vašeg automobila i za servisne mere koje se primenjuju na osnovu naše zakonske obaveze. Obrada ličnih podataka uključuje razmenu podataka između ŠKODA AUTO i članova distributivne mreže.

Pravni osnov za obradu:

Imamo ovlašćeni interes za obavljanje ove obrade. Ovaj interes zasniva se na našem poravnanju sa članovima naše distributivne mreže.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Istorijat trgovanja, tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

15 godina od datuma poravnanja.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Članovi distributivne mreže, marketinške agencije. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke od trećih strana.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Organizacija i osiguravanje servisnih mera

Svrha obrade:

Organizacija i osiguravanje servisnih mera

Opis svrhe obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke da organizujemo sve vrste servisnih mera na osnovu posebnih zakonskih propisa, uključujući razvijanje Vaše svesti o neophodnim merama servisiranja u vezi saVašim automobilom ili prenošenju Vašeg VIN-a automobila na članove distributivne mreže da bi otkrili da li je servisna mera objavljena u vezi Vašeg automobila. Mi imamo Vaše lične podatke na osnovu našeg prethodnog kontakta sa Vama ili ih može pružiti osoba koja Vam je prodala automobil.

Pravni osnov za obradu:

Moramo izvršiti obradu kako bismo ispunili obavezu koju nam je nametnula zakonska regulativa. Obezbeđivanje podataka je zakonski zahtev i ako ih ne obezbedite, možete prekršiti zakon.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, podaci o kontaktu, tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina nakon objave servisnih mera.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Agencije koje obezbeđuju servisne mere, članovi distributivne mreže. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas i trećih osoba.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo obrade Vaši podaci mogu biti preneti u treću zemlju ili drugi multinaconalnu kompaniju.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Realizacija naloga klijenta

Svrha obrade:

Realizacija naloga klijenta

Opis svrhe obrade:

Vaši lični podaci se koriste u svrhu izvršavanja Vašeg naloga - dodatna montaža dodatne opreme nakon prodaje automobila.

Pravni osnov za obradu:

Moramo da izvršimo obradu da bismo mogli da sklopimo ugovor sa Vama ili da izvršimo ugovor koji ste zaključili. Obezbeđivanje Vaših ličnih podataka je ugovorni zahtev i ako ih ne obezbedite, možda nećemo moći zaključiti ugovor sa Vama ili možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo ugovor koji je već zaključen.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, podaci o kontaktu, tehničke informacije o proizvodu.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina od zaključivanja ugovora.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Potvrđivanje vlasništva nad klientovim vozilom

Svrha obrade:

Potvrđivanje vlasništva nad klientovim vozilom

Opis svrhe obrade:

Mi ćemo koristiti Vaše lične podatke da bi potvrdili vlasništvo nad automobilom prilikom naručivanja pametnih delova, npr. ključeva. Davanjem odobrenja za obradu Vaših podataka, saglasni ste i sa izradom kopije Vašeg ličnog dokumenta prema važećim zakonima.

Pravni osnov za obradu:

Ovlašćeni smo da obradimo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju ste nam dali. Ako nam niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati Vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kopije ličnog dokumenta ili drugi javni dokument.

Obrađivanje i period arhiviranja:

10 godina nakon kreiranja evidencije.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenosi ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka

Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.

Restrikcija obrade podataka

Dobijanje izvoda sa Vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora.

Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

Telefon:

+420 800 600 000

Poštom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za obradu podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati ŠKODA AUTO službenika za zaštitu podataka (DPO).

http://www.skoda-auto.rs/other1/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili postupa sa Vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu ŠKODA AUTO službeniku za zaštitu podataka (DPO) ili nadzornom organu

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/