Informacije o obradi ličnih podataka

Pružanje MyŠKODA Portala

Ovim dokumentom, mi, kao kontrolori ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični br.: 00177041, registrovana u Privrednom registru okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332 (dalje u tekstu “ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i Vašim pravima u vezi sa tim.

Obrada ličnih podataka se vrši kao deo sledeće aktivnosti:Upravljanje MyŠKODA Portalom

Pružanje MyŠKODA Portala

Svrha obrade:

Pružanje MyŠKODA Portala

Opis svrhe obrade:

Koristićemo vaše lične podatke kako bismo osigurali funkcionalnosti portala, uključujući vašu registraciju, prijavljivanje i verifikaciju vlasništva nad automobilom. Ako dogovorite sastanak u prostorijama člana distributivne mreže, mi ćemo preneti vaše lične podatke članu distributivne mreže kog ste odabrali.

Pravni osnov obrade:

Ovlašćeni smo da obradimo vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju ste dali. Ako nam niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontaktni podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili izvedeni na osnovu ovih podataka, tehnički podaci o identifikaciji proizvoda i mreže.

Period obrade i arhiviranja:

Do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo dati lične podatke:

Član distribufcione mreže. Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Republike Češke i drugim službama za sprovođenje zakona u potrebnoj meri i u granicama zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od vas.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, vaši lični podaci neće biti preneti na bilo koju treću zemlju ili multinacionalnu kompaniju.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

Tokom ove obrade ličnih podataka, automatizovano odlučivanje na osnovu ličnih podataka ne postoji.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučna, istorijska ili statistička istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.

Restrikcija obrade podataka.

Dobijanje izvoda sa vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora.

Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

Telefonom:

+420 800 600 000

Poštom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za obradu podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati ŠKODA AUTO službenika za zaštitu podataka (DPO).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili postupa sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu ŠKODA AUTO službeniku za zaštitu podataka (DPO) ili nadzornom organu

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/