Informacije o obradi ličnih podataka

Obavljanje marketinških aktivnosti

Ovim dokumentom, mi, kao kontrolori ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični br.: 00177041, registrovana u Privrednom registru okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332 (dalje u tekstu “ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i Vašim pravima u vezi sa tim.

Obrada ličnih podataka se vrši kao deo sledeće aktivnosti:

Davanje ponude proizvoda i usluga brenda ŠKODA, uključujući pružanje informacija o proizvodima, uslugama, događajima, takmičenjima, slanju biltena i čestitki

Svrha obrade:

Davanje ponude proizvoda i usluga brenda ŠKODA, uključujući pružanje informacija o proizvodima, uslugama, događajima, takmičenjima, slanju biltena i čestitki

Opis svrhe obrade:

Vaši lični podaci koriste se za informisanje o proizvodima i uslugama ŠKODA AUTO, događajima, takmičenjima, pretplatama na vesti, reklame, distribuciju kataloga ili svečanosti. Možemo koristiti i neke od vaših ličnih podataka za targetiranje gore pomenutih komunikacija.

Pravni osnov za obradu:

Ovlašćeni smo da obradimo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju smo od Vas dobili. Ako nam niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati Vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Podaci o identifikaciji, kontakt podaci, opisni podaci, poslovni profil, tehničke informacije o proizvodu, istorija trgovine, informacije o porodici i drugim osobama, komunikaciji, interakciji i profilima izvedenim na osnovu ovih podataka, identifikatorima mreže.

Period obrade i arhiviranja:

5 godina nakon davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Kategorije obrađivača podataka i primaoca kojima možemo odati lične podatke:

Marketinške agencije, agencije za organizaciju događaja, medijske agencije, članovi distributivne mreže, serveri, agencije za upravljanje gostima, info linija. Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Lične podatke dobijamo direktno od vas.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluke zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.

Restrikcija obrade podataka.

Dobijanje izvoda sa vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora.

Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

Telefonom:

+420 800 600 000

Poštom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za obradu podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati ŠKODA AUTO službenika za zaštitu podataka (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili postupa sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu ŠKODA AUTO službeniku za zaštitu podataka (DPO) ili nadzornom organu

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/