Informacije o obradi ličnih podataka

Istraživanje tržišta

Ovim dokumentom, mi, kao kontrolori ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični br.: 00177041, registrovana u Privrednom registru Okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332 (dalje u tekstu “ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i Vašim pravima u vezi sa tim.

Obrada ličnih podataka se vrši kao deo sledeće aktivnosti: Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta

Svrha obrade:

Istraživanje tržišta

Opis svrhe obrade:

Mi ćemo koristiti vaše lične podatke da sakupljamo, analiziramo i zadržimo rezultate iz kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja koje može sprovesti spoljna agencija.

Pravni osnov obrade:

Mi smo ovlašćeni za obradu uz saglasnost za obradu ličnih podataka koju ste nam dali. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo obrađivati vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, opisni podaci.

Period obrade i arhivranja:

Dok saglasnost ne bude povučena.

Kategorije obrađivača podataka ili primaoca kojima možemo dati lične podatke:

Agencija koja obavlja istraživanje tržišta. Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Republike Češke i drugim službama za sprovođenje zakona u potrebnoj meri i u granicama zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od vas.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, vaši lični podaci neće biti preneti na bilo koju treću zemlju ili multinacionalnu kompaniju.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

Tokom ove obrade ličnih podataka, automatizovano odlučivanje na osnovu ličnih podataka ne postoji.

Ostale informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučna, istorijska ili statistička istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.

Restrikcija obrade podataka.

Dobijanje izvoda sa vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora.

Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

Telefonom:

+420 800 600 000

Poštom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za obradu podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati ŠKODA AUTO službenika za zaštitu podataka (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili postupa sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu ŠKODA AUTO službeniku za zaštitu podataka (DPO) ili nadzornom organu

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/