Informacije o obradi ličnih podataka

Organizacija takmičenja i glasanja u njima

Ovim dokumentom, mi, kao kontrolori ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični br.: 00177041, registrovana u Privrednom registru Okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332 (dalje u tekstu “ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i Vašim pravima u vezi sa tim.

Obrada ličnih podataka se vrši kao deo sledeće aktivnosti: Organizacija takmičenja i glasanja u njima

Organizacija takmičenja i glasanja u njima

Svrha obrade:

Organizacija takmičenja i osiguravanje fer glasanja u glasačkim takmičenjima

Opis svrhe obrade:

Ako odlučite da učestvujete u bilo kom takmičenju koju organizujemo kao deo naših aktivnosti, mi ćemo koristiti vaše lične podatke, ako ste učesnik u takmičenju, tj. vaši podaci i podaci vašeg deteta ako ste zakonski staratelj učesnika na takmičenju, da bismo mogli da vas uključimo među učesnike, ocenimo takmičenje i pošaljemo ili dostavimo nagradu. Ove aktivnosti možemo obavljati sami ili preko trećih lica - agencija. Uz pomoć ovih podataka moći ćemo da osiguramo da situacije u kojima će jedna osoba glasati više puta budu minimizirane.

Pravni osnov obrade:

Moramo izvršiti obradu kako je neophodno da bismo bili u stanju da ispunimo naše obaveze iz objavljenog takmičenja. Obezbeđivanje vaših ličnih podataka je ugovorni zahtev i ako ih ne pružate, možda nećete biti uključeni u takmičenje.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci

Period obrade i arhiviranje:

1 godina nakon završetka takmičenja

Kategorije obrađivača ili primaoca podataka kojima možemo dati lične podatke:

Agencije koje vode konkurenciju. Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Republike Češke i drugim službama za sprovođenje zakona u potrebnoj meri i u granicama zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od vas.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo gore navedene obrade, vaši lični podaci neće biti preneti trećoj državi ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima:

Tokom ove obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na obradi ličnih podataka se ne događa.

Ostale informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučna, istorijska ili statistička istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.

Restrikcija obrade podataka.

Dobijanje izvoda sa vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora.

Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

Telefonom:

+420 800 600 000

Poštom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za obradu podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati ŠKODA AUTO službenika za zaštitu podataka (DPO).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili postupa sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu ŠKODA AUTO službeniku za zaštitu podataka (DPO) ili nadzornom organu

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/