Saglasnost za obradu ličnih podataka

Pružanja MyŠKODA Portala

Ovim putem dajemo kompaniji ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, MB.: 00177041, registrovanoj u Privrednom registru Okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332, kontroloru podataka ličnih podataka (dalje u tekstu “kompanija ŠKODA AUTO“),

slobodan i dobrovoljni pristanak za obradu ličnih podataka u sledećoj meri: ime, prezime, e-adresa, telefonski broj, VIN i kao što može biti slučaj i druge informacije koje je kompanija ŠKODA AUTO stekla o meni i koristiće ih kako bi se bolje personalizovao portal prema mojim potrebama,

za svrhu:

Pružanja MyŠKODA Portala

Saglasnost je data do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Priznajem da imam pravo da povučem svoju saglasnost u bilo kom trenutku elektronskim putem na web stranici http://www.skoda-auto.com/data-privacy ili u pismenoj formi poslatu na adresu kompanije ŠKODA AUTO. Imam pravo da povučem saglasnost pre isteka perioda obrade za koji je saglasnost data.Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka o ličnosti na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

Više informacija u vezi sa obradom ličnih podataka nalazi se u donjem dodatku koji je sastavni deo ove saglasnosti. Opšte informacije vezane za zaštitu ličnih podataka dostupne su i na web stranici http://vvv.skoda-auto.com/data-privacy.